Aktualności

Drukuj

Relacja z III Konferencji Letnie Utrzymanie Dróg Publicznych. Tleń, 24-26 VI 2013

 


Obrady otworzyła Agata Pomykała – Sekretarz Generalny SITK RP. Życząc owocnych obrad, wyraziła nadzieję, iż kolejne spotkanie środowiska drogowców wpłynie na wypracowanie standardów użytkowania dróg, wynikających z Ustawy Prawo budowlane, które unormują
i ułatwią pracę administracji drogowej na wszystkich szczeblach zarządzania.


Trzydniowe obrady toczyły się w ramach ośmiu sesji, na których przedstawiono 22 referaty 
i prezentacje. Każdej z nich przypisane były wystąpienia tematycznie związane z tytułem sesji.
I tak:
sesja I – poświęcona była zasadom utrzymania dróg publicznych (autostrady 
i drogi ekspresowe);

sesja II – dotyczyła tego samego zagadnienia w odniesieniu do dróg samorządowych i kolejowych;

sesja III – zajmowała się wpływem wyposażenia dróg na ich utrzymanie;

sesja IV – toczyła się pod hasłem „Technologii w służbie dróg”;

sesja V – obejmowała sprawy związane z ochroną pasa drogowego;

sesja VI (kończąca drugi dzień obrad) – ukazująca nowoczesny sprzęt do letniego utrzymania, cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno drogowców jak i samorządowców, szczególnie prezentacja sprzętu do letniego utrzymania Firmy Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.;

sesja VII – zajmowała się coraz częściej występującym w naszym kraju problemem, jakim są powodzie na drogach;

sesja VIII (zamykająca sympozjum) – przebiegała pod hasłem „Wspomaganie zarządzania utrzymaniem”.

Podsumowaniem każdej z sesji były panele dyskusyjne z udziałem autorów referatów i wystąpień.


Konferencja Trzecie Letnie Utrzymanie Dróg Publicznych została zainaugurowana wykładem Norberta Wyrwicha – Dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami; kierującego Departamentem Zarządzania Ruchem GDDKiA „Zasady utrzymania dróg krajowych”.
W swojej prezentacji mówca podkreślił istotne znaczenie elementów wpływających na bieżące – zarówno letnie jak i zimowe – utrzymanie dróg. Należą do nich: jeden Wykonawca – kompleksowe utrzymanie; jednolity standard utrzymania i wskaźniki efektywności; stabilność potrzeb finansowych na utrzymanie; optymalny okres zlecenia – 6 lat; jasne zasady rozliczania wykonawców; kontrola wykonawców i współpraca; gospodarność – oszczędność średnio 30%. W dalszej części wystąpienia podkreślił znaczenie ważności ochrony dróg krajowych.
Ogólną bolączką w tym zakresie są:

• Zły sposób dystrybucji środków,

• Brak nadzoru nad wydatkowaniem środków,

• Brak powiązania diagnostyki sieci drogowej z realizowanymi zadaniami,

• Brak jednolitych standardów utrzymania w ramach całej sieci,

• Brak spójnego modelu zarządzania utrzymaniem,

• Brak ogólnopolskiego programu działania w zakresie utrzymania, remontów i przebudów,

• Brak sposobu na ochronę sieci dróg przed czynnikami szkodzącymi – przeciążone pojazdy.

Dyrektor Wyrwich zaprezentował listę podjętych działań, mających na celu zwiększenie ochrony dróg krajowych:

• Wypracowanie modelu zarządzania utrzymaniem,

• Wypracowanie jednolitych standardów utrzymania,

• Wprowadzenie kontraktów na utrzymanie rutynowe w oparciu o rozliczenia wskaźnikowe – PBC,

• Opracowanie i realizacja wieloletniego programu działań na sieci istniejącej w oparciu
o dane i algorytmy,

• Zmiana systemu diagnostyki drogowej w powiązaniu z planem i programem działań na sieci istniejącej.

• Program Wagi Ważna Sprawa – sukcesywne obejmowanie dróg krajowych ochroną.

Konkludując, przemawiający wskazał na równowagę skuteczności i efektywności działań, jako głównego warunku sukcesu zasad utrzymania dróg.


Nie sposób opisać wszystkich wystąpień, cieszących się zainteresowaniem gości konferencji. Organizatorzy zadbali by w pamięci uczestników została utrwalona wiedza przekazana w czasie bogatych w różnorodne tematy obrad. Wszyscy otrzymali zapis elektroniczny prezentowanych wystąpień.

 

Program III Konferencji LUDP

Sesja I – Zasady utrzymania dróg publicznych – część I autostrady i drogi ekspresowe

1. Zasady utrzymania dróg krajowych – Norbert Wyrwich

2. Zasady utrzymania na autostradach płatnych na przykładzie autostrady A4, odc. Katowice – Kraków – Grzegorz Gola


Sesja II – Zasady utrzymania dróg publicznych – część II drogi samorządowe i kolejowe

3. Zasady utrzymania dróg wojewódzkich na przykładzie woj. świętokrzyskiego 
– Dariusz Wróbel

4. Letnie utrzymanie czystości na przykładzie m. st. Warszawy – Robert Szymański

5. Przegląd konstrukcji nawierzchni drogowych na przejazdach – Romuald Jakubowski

6. Zasady utrzymania ulic w Toruniu – Tomasz Tupalski


Sesja III – Wyposażenie dróg – wpływ na utrzymanie

7. Utrzymanie urządzeń  ochrony środowiska w drogownictwie – Bolesław Balcerek

8. Standardy techniczne znaków o zmiennej treści w aspekcie utrzymania dróg – Piotr Świątalski, Artur Ryguła

9. Utrzymanie urządzeń  BRD – Grzegorz Bagiński, Hanna Klimas


Sesja IV – Technologia w służbie dróg

10. Naprawa spękań nawierzchni bitumicznych – Wiesław Dąbrowski

11. Wpływ odwodnienia korpusu drogowego na nawierzchnie drogowe – Tadeusz Suwara

12. Zabezpieczenia przeciwerozyjne i pratotechnika skarp budowli ziemnych drogowych – Marian Głażewski, Konrad Piechowicz, Krzysztof Łuszczyk


Sesja V – Ochrona pasa drogowego

13. Ochrona pasa drogowego przed niewłaściwym zagospodarowaniem – Grażyna Lendzion

14. Reklamy w pasie drogowym – Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun, Artur Ryś


Sesja VI – Nowoczesny sprzęt do letniego utrzymania

15. Warunki jakim powinien odpowiadać sprzęt do letniego utrzymania dróg – Tadeusz Dzienis

16. Prezentacja sprzętu do letniego utrzymania Firmy Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.

Sesja VII – Powodzie na drogach

17. Meteorologia w służbie ochrony dróg przed skutkami powodzi – Andrzej Mazur, Grzegorz Duniec

18. Wyniki działań przy usuwaniu skutków powodzi na drogach krajowych woj. małopolskiego
–  Agnieszka Wachowska

19.Realizacja odbudowy dróg wojewódzkich na przykładzie  woj. małopolskiego
– Dariusz Biel


Sesja VIII – Wspomaganie zarządzania utrzymaniem

20. Telematyka w letnim utrzymaniu dróg – Marek Pałys, Marek Antosz

21. Diagnostyka stanu nawierzchni (DSN) – Przemysław Hamera

22. Nowoczesny sprzęt do diagnostyki nawierzchni – Tomasz Mechowski

 

O celowości i powodzeniu przedsięwzięcia świadczą: wysoka frekwencja na poszczególnych sesjach oraz integracja środowiska samorządowców z drogowym, przejawiająca się w długich rozmowach uczestników konferencji. Warunki jakie stwarza „Perła Borów” zostały przez Uczestników i Organizatorów wykorzystane w stu procentach. Otaczające miejsce spotkania Bory Tucholskie sprzyjały budowaniu miłej, koleżeńskiej atmosfery. Długo wspominać będziemy wieczorną biesiadę kończącą pierwszy dzień obrad i delektować się smakiem „perłowej kuchni”.

Do zobaczenia  na następnych konferencjach organizowanych przez SITK RP w większym gronie. 

Opracowała: Krystyna Chudoń-Kroczek