ZASADY

przyznawania corocznych nagród „ERNESTY”

za wyróżniającą działalność na rzecz SITK i transportu

 

1) Zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej ustala się regulamin przyznawania nagród w postaci statuetek „ERNEST” za wyróżniającą działalność na rzecz SITK i transportu.

2) Statuetka przyznawana jest za dużą aktywność w poprzednim roku kalendarzowym:
a) w działalności na rzecz transportu i Stowarzyszenia,
b) w działalności organizacyjnej na rzecz SITK,
c) efektywną pracę w obszarze transportu na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności za:
 nowe inicjatywy, które mogą być rozpowszechnione,
 działania na rzecz całego Stowarzyszenia,
 promujące dobrą pracę i przyszłe efekty.

3) Statuetka przyznawana jest w kategoriach:
a) najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa,
b) najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa,
c) najaktywniejszy w dziedzinie transportu …*)
d) najaktywniejszy klub (koło),
e) najaktywniejszy klub seniora,
f) najaktywniejszy oddział.

4) Zarząd Krajowy może przyznać statuetkę ERNEST za całokształt działalności (nie więcej niż jedną rocznie).

5) Na wniosek członka Zarządu Krajowego SITK, Kapituła może przyznać statuetkę ERNEST osobie lub firmie zewnętrznej.

6) Nominacje do nagród w kategoriach wymienionych w punkcie 3 ustalają zespoły branżowe. Laureatów nagrody ERNEST, spośród nominowanych, wybiera Kapituła.

7) Kapituła składa się z prezesa SITK i przewodniczących sześciu zespołów branżowych. Przewodniczącym Kapituły jest prezes SITK. Wybór laureatów przez Kapitułę odbywa się na posiedzeniu Kapituły w głosowaniu tajnym

8) Zespoły branżowe składają się z laureatów nagrody w danej kategorii 10 poprzednich edycji konkursu. Zespołom branżowym przewodniczą członkowie Zarządu Krajowego SITK oraz Prezesi Honorowi SITK. Rolą zespołu branżowego jest potwierdzenie, że kandydaci w poprzednim roku mieli wyróżniająca się działalność na rzecz SITK oraz transportu i zasługują na nominację Zespół branżowy powinien wybrać maksymalnie trzy kandydatury do nominacji

9) Za przygotowanie kandydatur do nominacji oraz zorganizowanie pracy zespołów branżowych odpowiadają ich przewodniczący. Zespoły branżowe podejmują prawomocne decyzje bez względu na liczbę członków zespołu uczestniczących w głosowaniu, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków zespołu branżowego. W pracach zespołów biorą udział wszyscy członkowie, ale w głosowaniach nie mogą brać udziału członkowie z oddziałów, których kandydatury są rozpatrywane (nie dotyczy to przewodniczącego zespołu). Podejmowanie decyzji przez zespoły może odbywać się w drodze głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej

10) Skład zespołów branżowych:
a) w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa: Wiceprezes SITK ds. kolejnictwa, członkami zespołu są dotychczasowi laureaci nagrody w tej kategorii z ostatnich 10 edycji konkursu;
b) w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa: Wiceprezes SITK ds. drogownictwa, członkami zespołu są dotychczasowi laureaci w tej kategorii z ostatnich 10 edycji konkursu;
c) w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie transportu: Wiceprezes SITK ds. działalności statutowej, członkami zespołu są wszyscy dotychczasowi laureaci w tej kategorii z ostatnich 10 edycji konkursu;
d) w kategorii najaktywniejszy Klub (Koło): Sekretarz Generalny SITK, członkami zespołu są przewodniczący klubów (kół) dotychczasowych laureatów w tej kategorii z ostatnich 10 edycji konkursu
e) ;w kategorii najaktywniejszy klub/koło seniora: zastępca Sekretarza Generalnego SITK, członkami zespołu są przewodniczący klubów/kół seniora dotychczasowych laureatów w tej kategorii z ostatnich 10 edycji konkursu;
f) w kategorii najaktywniejszy oddział: Prezes Honorowy SITK wyznaczony przez Prezesa SITK; członkami zespołu są: pozostali Prezesi Honorowi oraz prezesi oddziałów dotychczasowych laureatów w tej kategorii z ostatnich 10 edycji konkursu.

11) Wnioski do nagród mogą składać zarządy oddziałów oraz członkowie Zarządu Krajowego SITK i Prezesi Honorowi SITK.

12) Wnioski do nagród winny być zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną w terminie i na formularzach ustalonych przez Zarząd Krajowy SITK dla poszczególnych kategorii

13) Ustalanie list nominowanych za dany rok przez zespoły i wybór laureatów przez Kapitułę powinny odbyć się w pierwszym półroczu następnego roku.

14) Nagrody są uroczyście wręczane przez Prezesa SITK na zebraniu Rady Krajowej, Zwyczajnym Zjeździe Delegatów SITK lub uroczystych spotkaniach branżowych.

15) Uzyskanie statuetki ERNEST w jakiejś kategorii w kolejnych dwóch edycjach oznacza brak możliwości ubiegania o nią przez laureata w następnym roku.

16) Uzyskanie statuetki ERNEST w jakiejś kategorii co najmniej trzykrotnie jest podstawą do przyznania statuetki SUPER ERNEST.

17) Statuetkę SUPER ERNEST przyznaje Kapituła na wniosek przewodniczącego zespołu danej kategorii.

18) Przyznanie statuetki SUPER ERNEST oznacza brak możliwości ubiegania się o statuetkę ERNEST w tej kategorii przez kolejne 5 lat.

19) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wniesienie opłaty rejestracyjnej. Wysokość opłaty rejestracyjna jest ustalana corocznie uchwałą Zarządu Krajowego. Opłaty rejestracyjnej nie wnosi się w przypadku zgłoszenia wniosku przez członka Zarządu Krajowego lub Prezesa Honorowego. Opłata rejestracyjna jest zwracana w przypadku, jeśli kandydatura nie uzyska nominacji.
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Krajowy SITK RP uchwałą nr 16 z dnia 9 lutego 2023 r. i obowiązuje w kadencji 2022-2026.
----------------------------------------
*) np. drogowego, lotniczego, żeglugi, publicznego, inżynierii ruchu.