Regulamin Medal H. Komorowskiego

                                                                 R E G U L A M I N

                                  przyznawania Medalu imienia Henryka Komorowskiego

 

Mając na względzie potrzebę zachowania dla potomności :

 • szczególnych zasług w dbaniu o wysoką sprawność organizacyjną i dobrą kondycję finansową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP,
 • godnych naśladowania, wyjątkowych uzdolnień w kształtowaniu pomyślnych stosunków koleżeńskich, jakie wniósł do działalności Stowarzyszenia dr Henryk Komorowski – Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji postanowieniem
  z dnia 21 czerwca 2017 r. ustanowił Medal SITK RP imienia Henryka Komorowskiego.

 

Spełnienie warunków przyznawania Medalu sprecyzowane w  § 1 niniejszego regulaminu uważa się za symboliczne przedłużanie wpływu Imiennika Medalu na kontynuowanie działalności Stowarzyszenia oraz potwierdzanie korzystania z wzorca postępowania pozostawionego przez Imiennika Medalu kolejnym pokoleniom członków SITK.

§ 1

Medalem wyróżnia się członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji za wybitną działalność na rzecz SITK RP, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają co najmniej 2 godności, tytuły lub wyróżnienia Stowarzyszenia spośród poniżej wymienionych :

- godność: Członka Honorowego SITK RP;

- tytułów: Zasłużonego Seniora SITK RP, Seniora SITK RP;

- wyróżnień: Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej SITK RP; Złotej Odznaki Honorowej SITK RP, Srebrnej Odznaki Honorowej SITK RP,  Medalu A . i Z. Wasiutyńskich, Medalu prof. Czesława Jaworskiego, statuetki inż. Ernesta Malinowskiego;

 1. byli autorami lub współautorami istotnych dla kół/klubów, sekcji, komitetów oddziałowych
  i krajowych, Komitetu Nauki, Zarządu Krajowego, Rady Krajowej, Redakcji Czasopism SITK RP – inicjatyw organizacyjnych (np. prowadzenie biuletynu, kroniki, wycieczek turystycznych, spotkań towarzyskich, turniejów, opracowań monografii kół\klubów, sekcji itp.) lub  merytorycznych (np. rozwiązanie konkretnego problemu technicznego, opracowanie programu konferencji naukowo-technicznej, wizyty zawodowej, opracowanie monografii fachowej itp., stanowiących istotną realizację zadań statutowych SITK RP, rozwijającą listę tych zadań lub eliminującą zaistniałe trudności;
 1. posiadają budzące powszechne uznanie cechy charakteru (umiejętność skupiania członków SITK RP wokół problemów wymagających rozwiązania lub określenia nowych form działalności SITK RP, koleżeńskość, prawość, doświadczenie, tzw. „siłę przebicia wraz
  z kulturą osobistą”, wpływ na aktywność innych członków SITK RP);
 1. Zarząd Krajowy ma prawo przyznania Medalu w przypadkach szczególnych, np.: najbliższym członkom rodziny  Imiennika, wyjątkowo zasłużonym członkom SITK RP).

§ 2

Do składania, spełniających warunki wymienione w §1. wniosków o przyznanie Medalu upoważnieni są :

 1. Zarządy kół/klubów, oddziałów, sekcji/klubów krajowych, Komitetu Nauki, Redakcje czasopism SITK, Zarząd Krajowy, Rada Krajowa;
 2. zespół pięciu osób wyróżnionych wcześniej niniejszym Medalem;
 3. członek Zarządu Krajowego.

§ 3

Wzór formularza wniosku o przyznanie Medalu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 4

Wnioski o przyznanie Medalu należy składać :

 1. z kół/klubów do Zarządów Oddziałów, które po zaopiniowaniu w czasie nie przekraczającym 1 miesiąca od złożenia, mają obowiązek przekazania ich do Biura Zarządu Krajowego;
 2. pozostali wnioskodawcy składają wnioski do Biura Zarządu Krajowego, po uzgodnieniu
  wniosku z Zarządem Oddziału; 
 3. wnioski zebrane w Biurze Zarządu Krajowego powinny być rozpatrzone w ciągu trzech miesięcy.                    

§ 5

Wnioski o przyznanie Medalu, z uwzględnieniem opinii Kapituły Medalu, rozpatruje Zarząd Krajowy, a decyzję o ich przyznaniu, w liczbie nie większej niż 6 rocznie, podejmuje
w formie uchwały.

 § 6

W skład Kapituły Medalu wchodzą Prezes Honorowy SITK RP, Prezes Honorowy Senior SITK RP oraz Prezesi Honorowi Oddziałów SITK RP.

§ 7

Medal wraz z dyplomem wręcza Prezes SITK RP lub wyznaczony przez niego członek Zarządu Krajowego na spotkaniach ogólnokrajowych lub regionalnych, organizowanych przez Zarząd Krajowy lub Zarząd Oddziału.

§ 8

Rejestr przyznanych Medali prowadzi Biuro Zarządu Krajowego.

 

 

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy na posiedzeniu w dniu 10.09.2018 r.

 Wniosek do pobrania