REGULAMIN
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ SITK RP

§ 1

Krajowa Komisja Rewizyjna zwana dalej KKR realizuje swoje zadania zgodnie
z kompetencjami, wynikającymi z § 31 Statutu SITK RP.

 

§ 2

Pierwsze posiedzenie KKR zwołuje Przewodniczący Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK, na którym dokonano wyboru jej składu. Na tym posiedzeniu KKR wybiera spośród swego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 3

Pracą KKR kieruje przewodniczący. Przewodniczący zwołuje posiedzenia oraz przydziela zadania do wykonania poszczególnym członkom KKR.

§ 4

Protokół posiedzenia KKR sporządza sekretarz i przekazuje do Biura Zarządu Krajowego. Biuro rozsyła kopie protokołu członkom KKR. Oryginał protokołu wraz z innymi aktami KKR przechowuje się w Biurze Zarządu Krajowego. 

§ 5

W razie nieobecności przewodniczącego jego prawa i obowiązki przejmuje na ten okres zastępca przewodniczącego. W razie ustąpienia przewodniczącego w okresie trwania kadencji jego funkcje przejmuje zastępca przewodniczącego, a na najbliższym posiedzeniu KKR spośród swego składu wybiera nowego zastępcę przewodniczącego.

§ 6

W przypadku ustąpienia członka KKR w czasie trwania kadencji uzupełnia się jej skład osobą, wybraną na zastępcę członka, wg kolejności uzyskanych głosów.

§ 7

Posiedzenia KKR powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.

§ 8

KKR podejmuje uchwały większością głosów, przy obecności co najmniej 3 osób, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 9

KKR może inicjować konsultacyjne spotkania z przewodniczącymi oddziałowych komisji rewizyjnych w celu wymiany doświadczeń.

§ 10

  1. Bieżącą ocenę działalności Zarządu Krajowego - KKR realizuje przez: kontrolę dokumentów z jego pracy, udział przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka w posiedzeniach Zarządu Krajowego, Rady Krajowej oraz zespołów roboczych SITK z głosem doradczym.
  2. Treść uwag i wniosków w ważnych i problemowych sprawach zgłaszanych przez przewodniczącego KKR na posiedzeniach Zarządu Krajowego i Rady Krajowej, podlega akceptacji KKR.
  3. KKR może powoływać rzeczoznawców celem zasięgnięcia opinii w sprawach wymagających oceny specjalistów, np. prawidłowości opracowania bilansu, obliczania podatków itp. Wydatki z tym związane pokrywa Zarząd Krajowy.
  4. Dokumenty finansowe powinny być kontrolowane przy udziale co najmniej 2 członków KKR.
  5. Wyniki kontroli należy przedstawić w formie protokołu podpisanego przez kontrolujących oraz osobę udostępniającą kontrolowane dokumenty. W razie potrzeby członkowie KKR mogą od kontrolowanych żądać wyjaśnień i przyjąć je do protokołu.

§ 11

  1. KKR po kontroli i ocenie prawidłowości rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego i sporządzonego bilansu za rok ubiegły podejmuje decyzje w sprawie ich zatwierdzenia.
  2. Sprawozdanie z działalności KKR za okres kadencji wraz z wnioskami dotyczącymi działalności Zarządu Krajowego na posiedzenie Komisji przygotowuje jej przewodniczący. Sprawozdanie po zaakceptowaniu przez KKR przedstawiane jest na Zwyczajnym Zjeździe Delegatów przez przewodniczącego wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu.

***
 Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy SITK RP na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 r.