REGULAMIN
ZARZĄDU KRAJOWEGO SITK RP

Na podstawie § 26 ust. 4 Statutu SITK regulamin niniejszy określa zasady pracy Zarządu Krajowego, który jest organem wykonawczym SITK.

§ 1

 1. Podstawowym zadaniem Zarządu Krajowego jest realizacja działań określonych
  w § 26 ust. 2 Statutu SITK i w uchwałach Zjazdu Delegatów.
 2. Zarząd Krajowy w swojej pracy kieruje się również zaleceniami Krajowej Komisji Rewizyjnej i opiniami Rady Krajowej.
 3. Zarząd Krajowy realizuje zadania: na posiedzeniach, poprzez krajowe sekcje (komitety) i komisje problemowe oraz doraźne zespoły i Biuro Zarządu Krajowego (zwane dalej Biurem).                   

§ 2

 1. Niezwłocznie po zakończeniu Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Prezes Stowarzyszenia              zwołuje pierwsze posiedzenie Zarządu Krajowego celem jego ukonstytuowania.
 2. Na wniosek Prezesa Zarząd Krajowy wybiera ze swego grona 2 wiceprezesów oraz Sekretarza Generalnego.
 3. Zarząd Krajowy, na wniosek Prezesa może powierzyć funkcję Sekretarza Generalnego członkowi SITK, posiadającemu stosowne kwalifikacje i doświadczenie do jej pełnienia.

§ 3

 1. Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu,
  wg harmonogramu zaproponowanego przez Sekretarza Generalnego.
 2. Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się w zasadzie w jego siedzibie w Warszawie.
  Zarząd Krajowy może odbywać również posiedzenia wyjazdowe.
 3. W pracach Zarządu Krajowego i jego posiedzeniach, na zaproszenie Prezesa SITK mogą uczestniczyć z głosem doradczym zastępcy członków Zarządu Krajowego.
 4. W posiedzeniach Zarządu Krajowego mogą brać udział z głosem doradczym: przewodniczący lub działający z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego Rady Krajowej, przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, Dyrektor Biura oraz osoby zaproszone do zreferowania określonego punktu porządku dziennego.

§ 4

 1. Posiedzeniom Zarządu Krajowego przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności lub na jego życzenie wyznaczony przez niego wiceprezes.
 2. Porządek dzienny posiedzenia proponuje Sekretarz Generalny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem.
 3. Decyzje Zarządu Krajowego podejmowane są w formie uchwał. Do ważności podejmowanych uchwał niezbędny jest udział w głosowaniu co najmniej 50% + 1 członków Zarządu Krajowego, w tym Prezesa lub wiceprezesa, 
 4. W uzasadnionych przypadkach głosowanie może być przeprowadzone w formie elektronicznej. Dla ważności uchwały podjętej w tym trybie konieczne jest powiadomienie o tym głosowaniu wszystkich członków Zarządu Krajowego. Podpisanie uchwały podjętej w tym trybie odbywa się na najbliższym posiedzeniu Zarządu Krajowego.
 5. Postanowienia Zarządu Krajowego zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów. Przy równej liczbie głosów decydującym jest głos prowadzącego posiedzenie.
 6. Protokół posiedzenia sporządza pracownik Biura. Na następnym posiedzeniu protokół jest przyjmowany i podpisywany przez przewodniczącego posiedzenia (prezesa lub zastępcę prezesa) oraz Sekretarza Generalnego. W protokole należy również zawrzeć uchwały podjęte w formie elektronicznej między posiedzeniami.
 7. Protokoły wraz z uchwałami przechowywane są w Biurze. 

§ 5

 1. Na każdym posiedzeniu Sekretarz Generalny lub członek Zarządu Krajowego informuje
  o przebiegu realizacji zadań, wynikających z przyjmowanego protokółu.
 2. Zarząd Krajowy ma obowiązek przedyskutować wszystkie sprawy wniesione pod obrady przez jego członków lub wyznaczyć termin ich omówienia.
 3. Omawianie na posiedzeniach Zarządu Krajowego spraw problemowych, istotnych dla SITK, jego członków oraz przyszłości transportu powinno być poprzedzone ich przygotowaniem przez odpowiednie krajowe sekcje branżowe i komisje problemowe lub zespoły doraźne albo przygotowane na piśmie przez członka Zarządu Krajowego.

§ 6

 1. Zarząd Krajowy pracuje wg przyjętego planu pracy.
 2. W planie pracy Zarządu Krajowego powinny się również znaleźć tematy, które zainspirowała Rada Krajowa.
 3. Za realizację każdego problemu, wynikającego z planu pracy winien być odpowiedzialny wyznaczony członek Zarządu Krajowego.
 4. W przypadku powoływania zespołów doraźnych, przygotowujących określone punkty planu pracy, w ich skład powinni wchodzić członkowie Zarządu Krajowego.

§ 7

 1. Prezes, wiceprezesi i Sekretarz Generalny lub wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu powinni uczestniczyć w spotkaniach i imprezach, organizowanych przez władze państwowe i samorządowe, oddziały SITK i organy doradcze Zarządu Krajowego.
 2. Między posiedzeniami Zarządu Krajowego Prezes Stowarzyszenia może się zwrócić do członków Zarządu Krajowego o pilną realizację określonego zadania.
 3. O podejmowanych doraźnych działaniach między posiedzeniami Zarządu Krajowego jego członkowie przekazują informację na najbliższym spotkaniu.

§ 8

 1. Sekretarz Generalny, zgodnie z § 28 ust. 5 Statutu, odpowiada za realizację ustaleń i zadań podejmowanych przez Zarząd Krajowy.
 2. Pracami Biura kieruje dyrektor, powołany przez Zarząd Krajowy, na wniosek Sekretarza Generalnego.
 3. Dyrektor Biura podlega Sekretarzowi Generalnemu.
 4. Głównego księgowego powołuje Zarząd Krajowy na wniosek Sekretarza Generalnego uzgodniony z dyrektorem Biura. Zarząd może też postanowić o zleceniu obsługi finansowo księgowej podmiotowi zewnętrznemu.
 5. Kompetencje i zakres odpowiedzialności Sekretarza Generalnego określa umowa cywilno-prawna, a dyrektora Biura karta charakterystyki stanowiska pracy.

§ 9

 1. Zarząd Krajowy pokrywa koszty udziału członków Zarządu w posiedzeniach i pracach na rzecz SITK RP.
 2. Zarząd Krajowy pokrywa koszty udziału członków SITK RP w zebraniach przez siebie powołanych komisji problemowych i zespołów doraźnych.
 3. Koszty udziału w pracach krajowych sekcji uregulowane zostały oddzielnie.

  § 10

Zadania i kompetencje Zarządu Krajowego opisane są również w §§ 26 do 30 Statutu SITK RP. Postanowienia Statutu SITK RP są nadrzędne nad niniejszym regulaminem.

***

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy na posiedzeniu w dniu 10.09.2018 r.