REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ SITK RP
„PRZYJACIEL ZABYTKÓW TRANSPORTU”

§ 1

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 5 Statutu SITK niniejszy regulamin ustala zasady przyznawania odznaki honorowej "Przyjaciel Zabytków Transportu", zwanej w dalszej części regulaminu „Odznaką”.

§2

Odznakę przyznaje się osobom fizycznym i prawnym, w uznaniu ich zasług i wkładu pracy w ochronę zabytków transportu.

§3

Odznakę przyznaje Zarząd Krajowy SITK, na wniosek Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, do którego może wnioskować zarząd oddziału.

§4

W ocenie kandydatów do Odznaki należy brać pod uwagę te osoby, które:

1)   w sposób szczególny przyczyniły się do ochrony i zabezpieczenia obiektów lub przedmiotów zabytkowych z dziedziny transportu,

2)   prowadzą działalność profesjonalną w zakresie konserwacji, rekonstrukcji, odnowy
i dokumentowania obiektów i przedmiotów zabytkowych z dziedziny transportu, 

3)   propagują i zachęcają do działalności społecznej na rzecz ochrony zabytków techniki transportowej.

§5

  1. Wnioski o przyznanie Odznaki przyjmuje Biuro Zarządu Krajowego.
  2. Wnioski o przyznanie Odznaki powinny być rozpatrzone w ciągu dwóch miesięcy.

§6

  1. Wręczenie Odznaki powinno odbywać się w sposób uroczysty.
  2. Odznakę wręcza Prezes SITK RP lub w jego imieniu członek Zarządu Krajowego albo prezes oddziału.
  3. Dokumentem nadania Odznaki jest legitymacja podpisana przez Prezesa SITK RP.

§7 

Rejestr nadanych Odznak prowadzi Biuro Zarządu Krajowego.

 

§8

W sprawach dotyczących przyznawania odznaki nieuregulowanych niniejszym regulaminem, rozstrzyga Zarząd Krajowy.

§9

Biuro Zarządu Krajowego prowadzi rejestr osób, którym przyznano odznakę honorową "Przyjaciel Zabytków Transportu".

* * *

Załącznikiem do regulaminu jest „Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Przyjaciel Zabytków Transportu”


 Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy na posiedzeniu w dniu 10.09.2018 r.