REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „SENIOR SITK”

 

§ 1

Zgodnie z § 3  Statutu niniejszy regulamin ustala zasady przyznawania tytułu „Senior SITK”.

§ 2

Tytuł „Senior SITK” jest wyróżnieniem przyznawanym emerytom i rencistom, członkom Stowarzyszenia w uznaniu ich zasług dla SITK.

§ 3

Tytuł „Senior SITK” przyznaje zarząd oddziału na wniosek koła seniorów lub z własnej inicjatywy, jeśli oddział nie powołał koła seniorów.

§ 4

Tytuł „Senior SITK” przyznaje się członkowi zwyczajnemu SITK, który:

- przynajmniej przez 10 lat jest członkiem SITK,

- wykazał się aktywną działalnością na rzecz Stowarzyszenia,

- za zasługi dla Stowarzyszenia był wyróżniony odznaką honorową SITK,

- jest członkiem koła seniorów oddziału SITK lub został zarejestrowany w wykazie seniorów oddziału na podstawie wypełnionej przez siebie „karty ewidencyjnej seniora” i opłaca składki.

§ 5

Dokumentem przyznania tytułu „Senior SITK” jest „dyplom”, który podpisuje prezes oddziału. Wręczenie dyplomu przez członka zarządu oddziału powinno mieć uroczysty charakter, najlepiej z okazji „Dnia Seniora” organizowanego przez oddział lub na zebraniu w szerszym gronie członkówSITK.

§ 6

Ewidencję przyznawanych tytułów „Senior SITK” prowadzi oddział.

****

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy na posiedzeniu w dniu 10.09.2018 r.