REGULAMIN
PRZYZNAWANIA SREBRNEJ
ODZNAKI HONOROWEJ SITK RP

§ 1

Podstawą opracowania niniejszego regulamin jest § 3, ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Statut SITK RP

§ 2

 1. Srebrną Odznakę Honorową, stanowiącą zaszczytne wyróżnienie, przyznaje się członkom Stowarzyszenia w uznaniu ich zasług i wkładu pracy w działalność SITK RP.
 2. Srebrną Odznakę Honorową przyznaje się osobom fizycznym, nie będącym członkami SITK, lecz współpracującym ze Stowarzyszeniem i przyczyniającym się w sposób wybitny do tworzenia warunków sprzyjających realizacji jego zadań statutowych.

§ 3

 1. Uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie srebrnej odznaki honorowej są:
  1) grupa członków SITK RP posiadających złote odznaki honorowe Stowarzyszenia,

2)   zarządy kół, klubów, komisji itp.,

3)   władze oddziału Stowarzyszenia,

4)   członkowie Zarządu Krajowego,

5)   według uznania oddziału również i inne podmioty.

 1. Srebrną odznakę honorową przyznaje zarząd oddziału.

§ 4

 1. Srebrna odznaka honorowa może być przyznana członkowi zwyczajnemu, który przynajmniej przez 5 lat jest członkiem SITK RP i wyróżnia się aktywną działalnością stowarzyszeniową.
 2. Okres członkostwa - w wyjątkowych przypadkach może być krótszy, jeżeli jest uzasadniony wybitnymi osiągnięciami w pracy stowarzyszeniowej.

§ 5

W ocenie zasług kandydatów do srebrnej odznaki honorowej należy brać pod uwagę:
1) okres przynależności do Stowarzyszenia oraz pełnione w nim funkcje,

2) osiągnięcia i wyniki w pracy stowarzyszeniowej.

§ 6

Wnioski o przyznanie srebrnej odznaki honorowej powinny być zgłaszane do biura oddziału Stowarzyszenia.

 

§ 7

 1. Wnioski o przyznanie srebrnej odznaki honorowej powinny być rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty złożenia w biurze oddziału Stowarzyszenia.
 2. Wręczanie srebrnych odznak honorowych powinno mieć charakter uroczysty.
 3. Legitymację przyznanej Srebrnej Odznaki Honorowej podpisuje prezes oddziału.
 4. Srebrne Odznaki Honorowe wręcza prezes lub członek zarządu oddziału Stowarzyszenia.

§ 8

 1. Rejestr członków i osób fizycznych, którym przyznano srebrną odznakę honorową prowadzi biuro zarządu oddziału.
 2. Oddziały SITK RP na bieżąco przesyłają do Biura Zarządu Krajowego SITK informację
  o przyznanych odznakach celem zamieszczenia w centralnym rejestrze.

§ 9

 1. Zarząd oddziału może pozbawić srebrnej odznaki honorowej, gdy:
  1) przyznanie odznaki oparte było na nieprawdziwych danych,

2) postawa społeczna lub poziom etyki zawodowej wyróżnionego stały się niewłaściwe.

2. Od decyzji zarządu oddziału przysługuje odwołanie do Sądu Arbitrażowego przy Zarządzie Krajowym SITK RP.

3. Fakt pozbawienia Srebrnej Odznaki Honorowej odnotowuje się w rejestrze odznaczeń.

§ 10

 1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki albo legitymacji Srebrnej Odznaki Honorowej, biuro zarządu oddziału - na wniosek odznaczonego wydaje odpłatnie jej duplikat.
 2. Wydanie duplikatu legitymacji odznaki honorowej odnotowuje się w rejestrze odznaczeń.

§ 11

W sprawach dotyczących przyznawania Srebrnej Odznaki Honorowej nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga zarząd oddziału.

 

* * *


Załącznikiem do regulaminu jest „Wniosek o przyznanie Srebrnej Odznaki Honorowej”

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy na posiedzeniu w dniu 10.09.2018 r.