REGULAMIN
NADAWANIA TYTUŁU
„ZASŁUŻONY SENIOR SITK”

§ 1

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 4 i § 3, ust. 2 Statutu SITK RP niniejszy regulamin ustala zasady nadawania tytułu "Zasłużony Senior SITK".

§ 2

Tytuł "Zasłużony Senior SITK RP" jest wyróżnieniem przyznawanym emerytom i rencistom, członkom Stowarzyszenia w uznaniu ich zasług dla SITK.

§ 3

  1. Tytuł "Zasłużony Senior SITK RP" nadaje Zarząd Krajowy, na wniosek zarządu oddziału, złożony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
  2. Członkowi Honorowemu po nadaniu tej godności przez Zjazd Delegatów, jeśli jest emerytem nadaje się również tytuł "Zasłużony Senior SITK RP".

§ 4

Tytuł "Zasłużony Senior SITK RP" może być nadany członkowi zwyczajnemu SITK RP, który:

  • przynajmniej przez 15 lat jest członkiem SITK RP,
  • wykazał się szczególną aktywnością na rzecz Stowarzyszenia, za co został wyróżniony złotą odznaką honorową SITK RP,
  • zarząd oddziału przyznał mu tytuł "Senior SITK RP",
  • swą postawą stanowi godny naśladowania przykład wzorowego działacza stowarzyszeniowego.

§ 5

  1. Dokument nadania tytułu "Zasłużony Senior SITKRP " podpisuje Prezes SITK i Sekretarz Generalny.
  2. Wręczenia dokumentu dokonuje członek Zarządu Krajowego lub prezes oddziału w czasie uroczystego zebrania.

§ 6

Ewidencję nadanych tytułów "Zasłużony Senior SITK RP" prowadzi Biuro Zarządu Krajowego.

* * *


Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy na posiedzeniu w dniu 10.09.2018 r.