REGULAMIN
PRZYZNAWANIA MEDALU SITK RP IMIENIA
ALEKSANDRA I ZBIGNIEW WASIUTYŃSKICH

§ 1

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 2 Statutu SITK RP regulamin niniejszy ustala zasady przyznawania Medalu imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, zwanego w dalszej części regulaminu Medalem.

§ 2

Medal jest wyróżnieniem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP jako:

- upamiętnienie postaci dwóch wybitnych inżynierów, ojca i syna, Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, których osiągnięcia stanowią poważny wkład w rozwoju polskiego budownictwa transportowego,

- zachowanie dla potomności tych ideałów i osiągnięć, które wnieśli oni do polskiej wiedzy technicznej.

§ 3

Przyznanie Medalu przez Zarząd Krajowy ma na celu uhonorowanie osób wyróżniających się wybitnymi zasługami dla rozwoju transportu.

§ 4

Wnioski o przyznanie Medalu zgłaszają oddziały SITK RP lub członkowie Zarządu Krajowego do Biura Zarządu Krajowego, w oparciu o kryteria pomocnicze stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 5

Zarząd Krajowy przed przyznaniem Medalu może korzystać z opinii Krajowej Komisji Wyróżnień.

§ 6

Medal wraz z dyplomem wręcza Prezes lub członek Zarządu Krajowego na spotkaniach ogólnokrajowych lub regionalnych organizowanych przez Zarząd Krajowy lub zarząd oddziału.

§ 7

Kryteria pomocnicze do wnioskowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie Medalu imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich stanowią załącznik nr 1 do niniejszego reguaminu.

Wzór formularza wniosku o przyznanie Medalu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 8

Rejestr przyznanych Medali prowadzi Biuro Zarządu Krajowego.

* * *

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy na posiedzeniu w dniu 10.09.2018 r.

 

 

  Zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania Medalu
im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich

 

KRYTERIA POMOCNICZE
do wnioskowania i rozpatrywania wniosków
o przyznanie Medalu imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich


1. Posiadane tytuły zawodowe i stopnie naukowe:

 • inżynier,
 • mgr inżynier,
 • doktor,
 • profesor.

2. Osiągnięcia w rozwoju nauki i techniki:

 • publikacje: książek technicznych, rozpraw naukowych, artykułów technicznych,
 • czynne uczestniczenie i reprezentowanie stanowiska Stowarzyszenia na sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych w kraju i za granicą, 
 • autorstwo projektów transportowych obiektów inżynierskich,
 • autorstwo wdrożonych patentów, wniosków racjonalizatorskich i wynalazczych,
 • kierowanie budowami transportowych obiektów inżynierskich,
 • osiągnięcia szczególnych oszczędności paliw i energii, racjonalizacji pracy, wdrożenia do przedsiębiorstw transportowych najnowszych osiągnięć techniki.

3. Wyróżnienia m. in.:

 • nagrody ministrów,
 • odznaki resortowe,
 • odznaki zasłużonych dla miast i województw,
 • odznaki za racjonalizację i wynalazczość.