REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ZŁOTEJ Z DIAMENTEM

ODZNAKI HONOROWEJ SITK RP


Uwzględniając potrzebę szczególnego uhonorowania członków i oddziałów SITK RP oraz osób za wybitną działalność na rzecz SITK RP,

- traktując przyznanie Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej SITKRP jako najwyższe

wyróżnienie w SITK RP,

- uznając, że przyznanie tej odznaki nie może mieć zwyczajnego i powszechnego charakteru

i podlega szczególnej procedurze,

- traktując, że wręczenie tej odznaki musi mieć szczególnie uroczysty charakter
i powinno odbywać się przy okazji znaczących wydarzeń stowarzyszeniowych (oddziałowych) SITK RP,

ustala się niniejszy regulamin.

§ 1

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 1 i § 3 ust. 2 Statutu SITK RP regulamin niniejszy ustala zasady przyznawania Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej SITK RP.

§ 2

 1. Złotą z Diamentem Odznakę Honorową, stanowiącą wyjątkowo zaszczytne wyróżnienie, przyznaje się członkom i oddziałom SITK w uznaniu ich zasług i wkładu pracy w działalność Stowarzyszenia.
 2. Złotą z Diamentem Odznakę Honorową przyznaje się w szczególnych przypadkach osobom, nie będącym członkami SITK, lecz współpracującym z nim i przyczyniającym się w sposób wyróżniający do tworzenia warunków sprzyjających realizacji jego zadań statutowych.

§ 3

Upoważnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie Złotej z Diamentem Odznaki
Honorowej do Zarządu Krajowego są:

1) zarząd oddziału SITK RP,

2) członek Zarządu Krajowego.

§ 4

 1. Złotą z Diamentem Odznakę Honorową przyznaje Zarząd Krajowy.
 2. Zarząd Krajowy może skorzystać z opinii Krajowej Komisji Wyróżnień przed podjęciem
  decyzji o przyznaniu Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej.
   

§ 5

 1. Złota z Diamentem Odznaka Honorowa może być przyznana za wybitną działalność
  stowarzyszeniową członkowi SITK RP, który co najmniej 5 lat wcześniej otrzymał złotą odznakę honorową oraz nadal wyróżnia się szczególnie aktywną działalnością w pracy stowarzyszeniowej.
 2. W ocenie zasług członków SITK RP, kandydatów do Złotej z Diamentem Odznaki
  Honorowej należy brać pod uwagę:

1)   pełnione funkcje w okresie przynależności do SITK RP,

2)   osiągnięcia i wyniki w pracy stowarzyszeniowej,

3)   duży wpływ na rozwój nauki i techniki w dziedzinie transportu.

§ 6

 1. Wnioski o przyznanie Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej, spełniające warunki wymienione w § 5 i odpowiednio uzasadnione, powinny być zgłaszane do Biura Zarządu
  Krajowego.
 2. Wnioski o przyznanie Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej powinny być rozpatrzone
  w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia w Biurze Zarządu Krajowego.

§ 7

 1. Wręczenie Złotych z Diamentem Odznak Honorowych wraz z legitymacją, którą podpisuje Prezes SITK, powinno odbywać się na spotkaniach ogólnokrajowych lub oddziałowych
  i mieć charakter uroczysty.
 2. Złote z Diamentem Odznaki Honorowe wręcza Prezes lub z jego upoważnienia członek
  Zarządu Krajowego.

§ 8

Biuro Zarządu Krajowego prowadzi rejestr osób i oddziałów, którym przyznano Złotą
z Diamentem Odznakę Honorową.

§ 9

 1. Zarząd Krajowy może pozbawić Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej członka SITK RP, gdy:

1)   przyznanie odznaki oparte było na nieprawdziwych danych,

2)   postawa społeczna lub poziom etyki zawodowej wyróżnionego stał się niewłaściwy.

 1. Od decyzji o pozbawieniu Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej przysługuje odwołanie do Sądu Arbitrażowego SITK.
 2. Fakt pozbawienia Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej odnotowuje się w rejestrze
  odznaczeń.

 

§ 10

 1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży legitymacji lub samej Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej, Biuro Zarządu Krajowego na wniosek wyróżnionego wydaje odpłatnie duplikat.
 2. Wydanie duplikatu odnotowuje się w rejestrze odznaczeń.

§ 11

W sprawach dotyczących przyznawania Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej
nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Krajowy.

* * *

Załącznikiem do regulaminu jest „Wniosek o przyznanie Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej”

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy na posiedzeniu w dniu 10.09.2018 r.