REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ZŁOTEJ

ODZNAKI HONOROWEJ SITK RP

§ 1

Zgodnie z § 3 ust.1, pkt 1 i § 3 ust. 2 Statutu SITK regulamin niniejszy ustala zasady przyznawania Złotej Odznaki Honorowej SITK RP.

§ 2

 1. Złotą Odznakę Honorową, stanowiącą zaszczytne wyróżnienie, przyznaje się członkom SITK RP, oddziałom SITK RP, kołom (klubom) w uznaniu ich zasług i wkładu pracy w działalność Stowarzyszenia.
 2. Złotą Odznakę Honorową przyznaje się osobom fizycznym lub prawnym nie będącym członkami SITK RP, lecz współpracującym z SITK RP i przyczyniającym się w sposób znaczący do tworzenia warunków sprzyjających realizacji jego zadań statutowych.

§ 3

Uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie złotej odznaki honorowej do Zarządu Krajowego są:

1) zarząd oddziału SITK RP,

2) członek Zarządu Krajowego.

§ 4

 1. Złotą odznakę honorową przyznaje Zarząd Krajowy.
 2. Zarząd Krajowy może korzystać z opinii Krajowej Komisji Wyróżnień przed podjęciem decyzji o przyznaniu złotej odznaki honorowej.

§ 5

 1. Złota odznaka honorowa może być przyznana członkowi zwyczajnemu, który przynajmniej przez 10 lat jest członkiem SITK RP oraz, który co najmniej 3 lata wcześniej otrzymał srebrną odznakę honorową.
 2. Okres członkostwa - w wyjątkowych przypadkach może być skrócony, jeżeli jest uzasadniony osiągnięciami w pracy stowarzyszeniowej.

§ 6

W ocenie zasług kandydatów do złotej odznaki honorowej należy brać pod uwagę:

1) okres przynależności do SITK RP oraz pełnione w nim funkcje,

2) osiągnięcia i wyniki w pracy stowarzyszeniowej,

3) stopień przyczyniania się do rozwoju nauki i techniki w dziedzinie transportu.

 

§ 7

 1. Wnioski o przyznanie złotej odznaki honorowej, spełniające warunki wymienione
  w § 5, powinny być zgłaszane do Biura Zarządu Krajowego.
 2. Wnioski o przyznanie złotej odznaki honorowej powinny być rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty złożenia w Biurze Zarządu Krajowego.

§ 8

 1. Wręczanie złotych odznak honorowych, wraz z legitymacją, którą podpisuje Prezes, powinno mieć charakter uroczysty.
 2. Złote Odznaki Honorowe wręcza członek Zarządu Krajowego lub prezes zarządu oddziału.

§ 9

Biuro Zarządu Krajowego prowadzi rejestry: członków zwyczajnych i osób fizycznych oraz członków wspierających, oddziałów, kół, klubów itp. osób prawnych, którym przyznano złotą odznakę honorową.

§ 10

 1. Zarząd Krajowy może pozbawić złotej odznaki honorowej, gdy:

1) przyznanie odznaki oparte było na nieprawdziwych danych,

2) postawa społeczna lub poziom etyki zawodowej wyróżnionego stał się niewłaściwy.

2. Od decyzji Zarządu Krajowego o pozbawieniu odznaki honorowej przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Arbitrażowego SITK

3. Fakt pozbawienia odznaki honorowej odnotowuje się w rejestrze odznaczeń.

§ 11

 1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży legitymacji lub samej odznaki honorowej, Biuro Zarządu Krajowego na wniosek odznaczonego wydaje odpłatnie duplikat.
 2. Wydanie duplikatu odznaki lub legitymacji odznaki honorowej odnotowuje się w rejestrze odznaczeń.

§ 12

W sprawach dotyczących przyznawania Złotej Odznaki Honorowej nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Krajowy.

 

* * *

Załącznikiem do regulaminu jest „Wniosek o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej”

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy na posiedzeniu w dniu 10.09.2018 r.