REGULAMIN
 KRAJOWEGO KLUBU SENIORÓW SITK RP

 

§ 1

 

Krajowy Klub Seniorów SITK RP, zwany dalej Klubem, powołuje na okres kadencji Zarząd Krajowy na podstawie § 26 ust. 2 pkt 6 Statutu.

 

§ 2

 

Zarząd Krajowy powołuje Przewodniczącego Klubu z grona aktywistów - seniorów.

 

§ 3

 

Członkami Klubu są delegowani przez oddziały aktywni seniorzy oraz zaproponowani przez Zarząd Krajowy wyróżniający się aktywnością seniorzy.

 

§ 4

 

Pracą Klubu kieruje prezydium. Członkowie Klubu na pierwszym w kadencji plenarnym zebraniu wybierają zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którzy razem
z Przewodniczącym tworzą prezydium Klubu. 

 

§ 5

 

  1. Zebrania plenarne mogą być organizowane przez prezydium Klubu we współpracy
    z zainteresowanym oddziałem w terenie w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym SITK RP dwa lub trzy razy w roku na podstawie uzgodnionego programu i preliminarza kosztów uwzględniającego dofinansowanie przez Zarząd Krajowy.
  2. Wskazane jest, aby każde plenarne zebranie Klubu składało się z części merytorycznej oraz krajoznawczo - turystycznej lub kulturalnej.

 

§ 6

 

Zadaniem Klubu jest integracja środowiska seniorów SITK oraz wskazywanie na działania jakimi powinny się zajmować oddziałowe kluby seniorów.

 

§ 7

 

Sekretarz sporządza protokół zebrania oraz przekazuje do Biura Zarządu Krajowego SITK RP odpowiednią informację o programie i przebiegu spotkania.

 

§ 8

 

Prezydium może proponować, aby w spotkaniach członków Klubu brali udział aktywiści SITK RP, którzy przedstawiają członkom Klubu problemy Stowarzyszenia bądź interesujące sprawy związane z transportem.

 

 

 

§ 9

 

Na życzenie Zarządu Krajowego, Przewodniczący Klubu składa syntetyczne sprawozdanie
z jego działalności, na posiedzeniu Zarządu Krajowego.

 

§ 10

 

  1. Koszty rzeczowe, wynikające z działalności Klubu pokrywa Zarząd Krajowy, w oparciu
    o zatwierdzony przez Sekretarza Generalnego preliminarz wydatków.
  2. Udział członków Klubu w zebraniach finansowany jest przez oddziały, które członka delegowały.

 

§ 11

 

Czynności biurowe, wynikające z działalności Klubu, wykonuje Biuro Zarządu Krajowego.

 

 

 

* * *

 

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy na posiedzeniu w dniu 10.09.2018 r.