REGULAMIN
 KRAJOWEJ KOMISJI WYRÓŻNIEŃ SITK RP

§ 1

Krajową Komisję Wyróżnień SITK RP, zwaną dalej Komisją, powołuje na okres swojej kadencji Zarząd Krajowy SITK, na podstawie § 26, ust. 2 pkt 6 Statutu SITK RP.

§ 2

W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący, sekretarz i członkowie, powołani przez Zarząd Krajowy.

§ 3

Zadaniem Komisji jest:

 - sprawdzanie kompletności nadsyłanych przez oddziały SITK wniosków na wyróżnienia,

 - sprawdzanie zgodności wniosków z przepisami odpowiednich regulaminów,

 - opiniowanie wniosków na posiedzenie Zarządu Krajowego,

 - zwracanie za pośrednictwem Biura Zarządu Krajowego wniosków niekompletnych lub niewłaściwie uzasadnionych do wnioskodawców.

§ 4

Wnioski z opinią pozytywną oraz z opinią negatywną z uzasadnieniem Komisja przekazuje dyrektorowi Biura Zarządu Krajowego, który przedstawia je do decyzji Zarządu Krajowego na najbliższym posiedzeniu.

§ 5

Opinie Komisji nie są dla Zarządu Krajowego wiążące. 

§ 6

Komisja nadzoruje prowadzenie statystyki i rejestru wyróżnionych przez Biuro Zarządu Krajowego.

§ 7

Koszty działalności Komisji pokrywa Zarząd Krajowy.

 

* * *


 Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy SITK RP na posiedzeniu w dniu 10 września 2018 r.