REGULAMIN

NADAWANIA TYTUŁU CZŁONKA HONOROWEGO SITK RP

§ 1

 1. Członkostwo honorowe jest godnością nadawaną członkom zwyczajnym,
  szczególnie zasłużonym dla SITK.
 2. Członkostwo honorowe, na wniosek Zarządu Krajowego, nadaje Zwyczajny Zjazd Delegatów.

§ 2

Prawo do zgłaszania kandydatów na Członków Honorowych SITK przysługuje
zarządom oddziałów oraz Zarządowi Krajowemu.

§ 3

Kandydat zgłaszany na Członka Honorowego powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1)    osiągnąć wiek 50 lat,

2)    należeć do SITK co najmniej 25 lat,

3)    posiadać wyróżnienie Złotą z Diamentem Odznaką Honorową SITK,

4)    aktywnie działać w Stowarzyszeniu przez co najmniej 20 lat, w tym pełnić
przynajmniej przez dwie kadencje funkcje we władzach statutowych oddziału lub Stowarzyszenia,

5)    być znanym w działalności SITK na poziomie krajowym.

§ 4

 1. Umotywowane wnioski o wpisanie na listę kandydatów na Członków
  Honorowych zarządy oddziałów przekazują Zarządowi Krajowemu nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Zjazdu
  Delegatów.
 2. Zarząd Krajowy przygotowuje listę kandydatów na Członków Honorowych
  i powiadamia zainteresowane oddziały nie później niż na miesiąc przed
  terminem Zwyczajnego Zjazdu Delegatów.
 3. Kandydaci, którzy znajdą się na liście przygotowanej przez Zarząd Krajowy
  uczestniczą w Zwyczajnym Zjeździe Delegatów, na którym rozpatrywana
  będzie ich kandydatura.

 

§ 5

Prawa Członków Honorowych:

 1. Zwolnienie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 2. Uczestniczenie z głosem decydującym w Zjeździe Delegatów.
 3. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Krajowej oraz w uroczystych
  spotkaniach organizowanych przez wszystkie ogniwa SITK.
 4. Uczestniczenie z głosem decydującym w Walnym Zebraniu Członków/Delegatów swojego oddziału.
 5. Uczestniczenie bezpłatnie w jednej, w ciągu roku, imprezie organizowanej przez Zarząd Krajowy lub oddziały SITK (konferencje, seminaria itp.).
 6. Otrzymywanie bezpłatnej prenumeraty – według własnego wyboru – jednego
   z miesięczników wydawanych przez SITK.
 7. Koszty udziału Członków Honorowych w posiedzeniach i innych spotkaniach, na które zaprasza Zarząd Krajowy SITK lub deleguje właściwy oddział, są pokrywane odpowiednio przez Zarząd Krajowy lub właściwy terenowo oddział, którego jest on członkiem. Koszty przejazdów pokrywa oddział.

§ 6

Członkostwa Honorowego, na wniosek Sądu Arbitrażowego SITK, może pozbawić
Zwyczajny Zjazd Delegatów.

§ 7

Biuro Zarządu Krajowego prowadzi rejestr osób, które posiadają tytuł Członka
Honorowego SITK.

 

Regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy dnia 14.12.2017 r. (Uchwała nr 40/2014 -2018 Zarządu
Krajowego SITK RP)

 Wniosek do pobrania