REGULAMIN
KOMITETU NAUKI SITK RP

§ 1

Regulamin Komitetu Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, zwany dalej "Komitetem", określa organizację, zakres i formy działania Komitetu.

Zadania i organizacja Komitetu

 

§ 2

 1. Komitet na podstawie § 26 ust 2 pkt 6 Statutu powoływany jest przez Zarząd Krajowy
 2. Zadaniem Komitetu jest podnoszenie prestiżu SITK RP, podkreślanie naukowo - technicznego charakteru Stowarzyszenia, opiniowanie, doradztwo oraz inicjowanie spraw z szeroko rozumianej działalności SITK RP, w tym dbałość o poziom naukowy przedsięwzięć Stowarzyszenia.
 3. Do zakresu działania Komitetu należy w szczególności:

a)    wspomaganie działalności eksperckiej i opiniodawczej SITK RP w ważnych kwestiach dla polskiego transportu,

b)   wspieranie merytoryczne wydawnictw SITK RP oraz udział w opiniowaniu artykułów złożonych do czasopism i referatów na konferencje naukowe,

c)    wspomaganie komitetów naukowych i programowych konferencji naukowo-technicznych
i kongresów organizowanych przez SITK RP,

d)   inspirowanie i pomoc w tworzeniu programów oraz tematów badawczych z zakresu działania SITK RP,

e)    analiza potrzeb i inicjatywy dotyczące kształcenia kadry technicznej i form kształcenia, opiniowanie programów studiów i minimów programowych na kierunkach transport
i budownictwo,

f)    udział w pracach komisji konkursów, organizowanych przez SITK RP oraz ministerstwo odpowiednie dla nadzoru nad infrastrukturą transportową,

g)   popularyzowanie wśród młodych pracowników nauki oraz studentów działań SITK RP,

h)   pomoc w kreowaniu współpracy zagranicznej,

i)     współpraca z innymi podmiotami jak: Komitet Transportu PAN, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Komitet Nauki PZITB, oddziałowe komitety nauki SITK RP itp.,

j)     inspirowanie, inicjowanie nowych form działalności SITK, wpływających na poprawę jego wizerunku oraz zwiększenie skuteczności oddziaływania na kluczowe problemy transportu.

 1. Komitet:

a)    prezentuje pisemne lub ustne opinie w sprawach przekazanych jemu do zaopiniowania lub konsultacji,

b)   prowadzi dyskusje na ustalone tematy wynikające w szczególności z problematyki przekazanej do zaopiniowania bądź konsultacji,

c)    przekazuje Zarządowi Krajowemu roczne sprawozdania z prac Komitetu.

§ 3 

 

 1. W skład Komitetu wchodzą powołani spośród członków SITK RP:

a) samodzielni pracownicy nauki zatrudnieni w uczelniach oraz instytutach badawczych zajmujących się transportem,

b) emerytowani samodzielni pracownicy nauki, których działalność naukowa związana była
z transportem.

 1. Członków Komitetu i jego Przewodniczącego powołuje Zarząd Krajowy SITK RP.
 2. Członkowie Komitetu wybierają członków zespołów roboczych (problemowych) i ich przewodniczących.
 3. Sekretarzem Komitetu jest Sekretarz Generalny SITK RP.
 4. Przewodniczący: Komitetu, zespołów roboczych oraz sekretarz stanowią Prezydium Komitetu.
 5. Prezydium Komitetu organizuje prace Komitetu i jego członków w okresach pomiędzy posiedzeniami, a w szczególności opracowuje projekty:

a) planów pracy,

b) porządku obrad posiedzeń

c) podziału zadań wśród członków. 

 1. Komitet i jego Prezydium podejmują decyzje zwykłą większością głosów.
 2. Kadencja Komitetu pokrywa się z kadencją Zarządu Krajowego.

 

§ 4 

 

 1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
 2. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:

a) zwoływanie posiedzeń Komitetu i przewodniczenie obradom,

b) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz,

c) podpisywanie dokumentów w imieniu Komitetu.

 1.  Podczas nieobecności Przewodniczącego pracami Komitetu oraz jej bieżącą działalnością kieruje przewodniczący zespołu roboczego (problemowego), wyznaczony w porozumieniu
  z Prezesem SITK przez Przewodniczącym Komitetu.
 2. Do obowiązków sekretarza Komitetu należy w szczególności:

a)    informowanie o posiedzeniach,

b)   dostarczanie materiałów na posiedzenia oraz w porozumieniu z Przewodniczącym określanie porządku obrad Komitetu,

c)    opracowywanie protokołów z posiedzeń Komitetu,

d)   prowadzenie korespondencji,

e)    opracowywanie sprawozdań.

 

Oddziałowe komitety nauki

 

§ 5

 

 1. Oddziały SITK RP, na terenie których działają wyższe uczelnie, kształcące specjalistów
  z zakresu transportu, mogą powoływać oddziałowe komitety nauki, których członkami mogą zostać działacze społeczni interesujący się transportem i posiadający chociażby tytuł doktora nauk.
 2. Regulamin dotyczący zakresu, form działania i trybu ich powoływania powinien się opierać na Regulaminie Komitetu Nauki SITK RP.
 3. Koordynację merytoryczną oddziałowych komitetów nauki prowadzi Komitet Nauki SITK RP.

Formy działania Komitetu

 

§ 6

 

 1. Komitet obraduje na posiedzeniach plenarnych, w których uczestniczą wszyscy członkowie Komitetu.
 2. Posiedzenia plenarne zwoływane są przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż dwa razy w roku lub w miarę potrzeb.
 3. Koordynatorami zespołów roboczych (problemowych) są ich przewodniczący.
 4. Posiedzenia zespołów roboczych odbywają się stosownie do potrzeb, wynikających z zadań realizowanych przez Komitet.

 

§ 7

 

 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się według ustalonego wcześniej przez prezydium Komitetu porządku obrad.
 2. Posiedzenia Komitetu i jego zespołów roboczych są protokołowane.
 3. Ustalenia stanowiska Komitetu dokonuje się w drodze uzgodnienia. W przypadku, gdy osiągnięcie uzgodnienia jest niemożliwe, Przewodniczący Komitetu przeprowadza głosowanie. O treści stanowiska decyduje większość głosów, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. 
 4. Protokoły z posiedzeń podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz.

 

§ 8

 

 1. Obsługę organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia Biuro Zarządu Krajowego.
 2. Działalność Komitetu finansowana jest ze środków Zarządu Krajowego.
 3. Koszty podróży członków Komitetu, związanych z jego działalnością, pokrywa Zarząd Krajowy SITK RP.

 

* * *

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy na posiedzeniu w dniu 10.09.2018 r.