Regulamin Ramowy Krajowej Sekcji (komitetu, klubu)

§ 1

  1. Ramowy regulamin, na podstawie §59, ust. 4 Statutu określa zadania i organizację krajowych sekcji (komitetów).
  2. Szczegółowe regulaminy krajowych sekcji (komitetów) zwanych dalej sekcjami w oparciu o niniejsze uregulowania ustalają jej członkowie.

§ 2

1. Sekcja jest organem doradczym Zarządu Krajowego.

2. Zadaniem sekcji jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej i opiniodawczej
w reprezentowanym obszarze zainteresowania. W szczególności do zadań sekcji należy:

          inicjowanie i udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów programów dokształcania inżynierów i techników,

          organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, itp., stanowiących element dokształcania kadry czynnej zawodowo,

          organizowanie wyjazdów techniczno-turystycznych,

          przygotowanie programów oraz inicjowanie szkoleń i stażów dla inżynierów, umożliwiających uzyskanie określonych uprawnień.

  1. Sekcje ułatwiają Zarządowi Krajowemu i zarządom oddziałów wypełnianie funkcji zbiorowego eksperta i tworzenie lobbingu środowiska na rzecz transportu.
  2. Sekcje krajowe pełnią funkcje wiodące w swoim obszarze zainteresowania i współpracują
    z odpowiednimi sekcjami (komitetami) w oddziałach na zasadzie partnerstwa.

§ 3

1        Sekcja swoje zadania realizuje m. in. poprzez:

1)      współdziałanie z organami administracji państwowej i gospodarczej, samorządami, z          wydawnictwami technicznymi, ośrodkami naukowo-technicznymi oraz innymi organizacjami o charakterze technicznym i ekonomicznym, w zakresie uzgodnionym
z Zarządem Krajowym,

2)      przygotowywanie na życzenie Zarządu Krajowego lub z własnej inicjatywy opracowań i opinii w swojej specjalności,

3)      inicjowanie i upowszechnianie wybranych problemów z zakresu postępu technicznego,

4)      inspirowanie szkoleń oraz współpracę w ich organizowaniu,

2        Szczegółowe zadania ustala sekcja.

§ 4

Przewodniczący sekcji uczestniczy w posiedzeniach Rady Krajowej z głosem doradczym.

§ 5

Członkami sekcji są przedstawiciele oddziałów oraz specjaliści z danego obszaru zainteresowania i zaproponowani przez Zarząd Krajowy aktywiści SITK. Propozycje Zarządu Krajowego muszą być uzgodnione z odpowiednimi oddziałami.

§ 6

1. Pracami sekcji kieruje prezydium lub przewodniczący.

2. Prezydium na okres kadencji władz SITK wybierają członkowie sekcji na swoim pierwszym plenarnym posiedzeniu.

3. Celem opracowywania poszczególnych zadań mogą być powoływane zespoły robocze.

§ 7

  1. Zebrania plenarne i prezydium odbywają się w miarę potrzeby.
  2. Zebranie plenarne krajowej sekcji należy w zasadzie łączyć z konferencjami, problemowymi, naradami lub spotkaniami szkoleniowymi.

§ 8

1. Zebrania plenarne sekcji prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

3. Sekretarz sporządza protokół każdego zebrania sekcji i odpis przekazuje do Biura Zarządu Krajowego.

§ 9

1. W przypadkach uzasadnionych przewodniczący sekcji ma prawo zapraszać na zebrania sekcji i zespołów roboczych rzeczoznawców, względnie inne osoby.

2. W razie, gdy powołanie rzeczoznawców pociąga za sobą wydatek pieniężny, ich zaproszenie należy uzgodnić z sekretarzem generalnym.

 

§ 10

          Sekcja pracuje na podstawie rocznych planów pracy.

          Na życzenie Zarządu Krajowego przewodniczący sekcji składa syntetyczne sprawozdanie
z jej działalności.

§ 11

1. Koszty rzeczowe, wynikające z działalności sekcji, pokrywa Zarząd Krajowy, w oparciu
o zatwierdzony przez sekretarza generalnego preliminarz wydatków.

2. Udział członków sekcji zgłoszonych przez oddziały w zebraniach finansowany jest przez te oddziały.

3. Zarząd Krajowy pokrywa koszty udziału w zebraniach sekcji zaproponowanych przez siebie specjalistów.

§ 12

Czynności biurowe, wynikające z działalności sekcji, wykonuje Biuro.

 

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy na posiedzeniu w dniu 10.09.2018 r.